Akıllı telefon, omurga için tehdit mi?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, akıllı telefon ve bilgisayarların omurga bozukluklarında artışa neden olduğunu dile getirdi

Türkiyede son yıllarda bel ve boyun fıtığında artış gözlemlendiğini aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, "Türkiye’de her 10 kişiden 8’i bel, 10 kişiden 4’ü de boyun rahatsızlığı geçiriyor. Bu hastalıklarda akıllı telefon ve ofis bilgisayarlarının yarattığı duruş bozukluğu etkili" dedi. Uslu,  "Tüm imkânları bir tık ötede bulan insanoğlu yakında yürüyemez hale gelebilir" ifadesini kullandı.

Ha­ya­tı­mı­zın her ala­nın­da yer alan akıl­lı te­le­fon­lar ve tab­let­ler sağ­lı­ğı­mı­zı teh­dit et­me­ye mi baş­la­dı? Son 20 yıl­da bel ve bo­yun rahatsızlıklarının 2 kat artış gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Turan Uslu, “Akıllı telefonlar tüm dünyayı avucumuzun içine getirirken aynı zamanda bizi bir tür bağımlıya dönüştürdü” dedi. Uslu, sokakta, otobüste, evde sürekli internet ve sosyal medyada gezinmek, mail atmak, video izlemek için ekrana odaklanmış insanlar gördüğümüzü vur­gu­la­dı.

'Ya­rım sa­at­te bir aya­ğa kal­kın'

Bil­gi­sa­yar, tab­let, akıl­lı te­le­fon, te­le­viz­yon, oyun kon­sol­la­rı gi­bi ci­haz­la­rın kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da bo­y­nun aşı­rı ge­ril­me­si ve öne eğil­me gi­bi du­ruş bo­zuk­luk­la­rı ne­de­niy­le bo­yun fı­tı­ğı has­ta­lık­la­rı­nın te­tik­len­di­ği­ni vur­gu­la­yan Prof. Dr. Tu­ran Us­lu, “Bu ci­haz­la­rın kul­lan­ma sü­re­si, kul­lan­ma­ya baş­la­ma ya­şı, uy­ku­suz­luk ve stres, bo­yun fı­tı­ğı­na yol açan fak­tör­ler ara­sın­da sa­yı­lı­yo­r” de­di.

Mo­ni­tör­le­rin mut­la­ka göz hi­za­sın­da ol­ma­sı, klav­ye, akıl­lı te­le­fon­lar ve tab­let­le­rin çok öne eğil­me­den kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ifa­de eden Us­lu, kul­la­nım es­na­sın­da 30-40 da­ki­ka­da bir aya­ğa kal­ka­rak ha­re­ket edil­me­si, ay­nı za­man­da bo­yun ha­re­ket­le­ri ya­pıl­ma­sı ve uzun sü­re­li ci­haz kul­la­nı­mın­dan da ka­çı­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di.

Us­lu, “Her an ile­ti­şim ha­lin­de ol­du­ğu­muz için sü­rek­li bir ger­gin­lik ha­lin­de ya­şı­yo­ruz. Bu da omur­ga­mı­za, bel ve bo­yun böl­ge­mi­ze  za­ra­r ve­ri­yor. Tür­ki­ye­’de has­ta­ne­ye gi­den­le­rin yüz­de 70’i  be­lin­den ra­hat­sı­z” di­ye ko­nuş­tu.

'Çantadan çıktı elde taşınıyor'

“Mar­ket alış­ve­ri­şin­den gi­yi­me ka­dar tüm alış­ve­ri­şi­ni cep­ten ya­pan ki­şi ne­re­dey­se hiç ha­re­ket et­me­me­ye baş­la­dı­” di­yen Prof. Us­lu söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Es­ki­den çan­ta­da, cep­te ta­şı­nan te­le­fon­lar şu an­da el­de ve gö­ğüs hi­za­sın­da ta­şın­ma­ya baş­la­dı. Tüm bun­lar bo­yun ve bel ra­hat­sız­lık­la­rı­na da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

 


DMCA.com Protection Status